Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 करार सेवा दरखास्त फारम 2023-08-12
2 करार सेवााम कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड २०७८ 2023-03-03
3 तह वृद्धिको आवेदन फाराम । 2023-01-04
4 पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम 2022-10-13
5 स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि_आवेदन फारम 2022-10-13
6 सम्पति विवरण फाराम 2022-10-13
7 विद्यालय_नर्स_आवेदन_फारम_२०७९ 2022-08-31
8 विद्यालय_नर्स_आवेदन_फारम_२०७९ 2022-08-31
9 सामुदायिक अस्पताल अनुदान कार्यक्रम विवरण फारम- अनुसूची-२ 2022-04-01
10 विद्यालय नर्स - प्रवेश पत्र 2021-12-09
11 विद्यालय नर्स आवेदन फारम ! 2021-12-08
12 एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पुर्व- अस्पताल / शववाहन सेवा संचालनका लागि पेश गर्ने आवश्यक कागजातहरु 2021-07-18
13 जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, बागमती प्रदेशक सेवा करार दरखास्त फाराम ढाँचा 2021-05-10
14 Health Building Infrastructure Standard Design Drawings 2021-01-17
15 Categorization of Health Facilities as per Health Infrastructure Development Standards 2074 (B.S) 2021-01-17
16 प्रयोगशाला स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति, नवीकरण वा अनुमतिका लागि आवेदन फारम 2020-02-18