Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली-२०७७ 2022-10-14
2 नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली-२०५५ 2022-10-14
3 अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिको-अधिकार-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७ 2022-10-13
4 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ 2022-10-13
5 सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ 2022-10-13
6 सार्वजनिक खरिद (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ 2022-10-13
7 विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७६ 2022-10-13
8 प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ 2021-12-05
9 प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६ 2021-12-05
10 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ 2021-12-05
11 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली-२०७६ 2021-12-05
12 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०७७ 2021-12-05
13 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७ 2021-12-05
14 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान(पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली,२०७७ 2021-12-05
15 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७६ 2021-12-05