Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 स्वास्थ्य आमा समुहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुसरणका लागि साना अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2023-03-03
2 संघिय विशेष अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन_आ.व.२०७९.८० 2023-02-07