Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 National Guideline of Prevention Control and Management of Dengue in Nepal - 2019 2022-10-14
2 आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ 2022-10-14
3 स्थानीय तह कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७९/८० 2022-10-14
4 प्रदेश स्तरिय कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७९/८० 2022-10-14
5 बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका-२०७५ 2022-10-01