Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 तह बृद्धिको फारम_word 2024-01-01
2 तह वृद्धि फारम_pdf 2024-01-01
3 करार सेवा दरखास्त फारम 2023-08-12
4 करार सेवााम कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड २०७८ 2023-03-03
5 तह वृद्धिको आवेदन फाराम । 2023-01-04
6 पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम 2022-10-13
7 स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि_आवेदन फारम 2022-10-13
8 सम्पति विवरण फाराम 2022-10-13
9 विद्यालय_नर्स_आवेदन_फारम_२०७९ 2022-08-31
10 विद्यालय_नर्स_आवेदन_फारम_२०७९ 2022-08-31
11 सामुदायिक अस्पताल अनुदान कार्यक्रम विवरण फारम- अनुसूची-२ 2022-04-01
12 विद्यालय नर्स - प्रवेश पत्र 2021-12-09
13 विद्यालय नर्स आवेदन फारम ! 2021-12-08
14 एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पुर्व- अस्पताल / शववाहन सेवा संचालनका लागि पेश गर्ने आवश्यक कागजातहरु 2021-07-18
15 जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, बागमती प्रदेशक सेवा करार दरखास्त फाराम ढाँचा 2021-05-10
16 Health Building Infrastructure Standard Design Drawings 2021-01-17
17 Categorization of Health Facilities as per Health Infrastructure Development Standards 2074 (B.S) 2021-01-17
18 प्रयोगशाला स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति, नवीकरण वा अनुमतिका लागि आवेदन फारम 2020-02-18