Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुसूची हेरफेर 2023-08-02
2 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७९/८० 2023-03-15
3 निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा । 2023-03-03
4 जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि सन्दर्भ सामग्री 2023-01-17
5 स्वास्थ्य कार्यालयहरूको लागि सन्दर्भ सामग्री 2023-01-17
6 अस्पतालहरूको लागि सन्दर्भ सामग्री 2023-01-17