Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश, २०७९ 2023-01-09
2 स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ 2023-01-09
3 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ 2022-10-13