Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ 2023-08-02
2 प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ 2023-08-02
3 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ 2022-11-16
4 जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५ 2022-10-14
5 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ 2022-10-13
6 सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ 2022-10-13
7 स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन-२०६६ 2022-10-12
8 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 2022-10-12
9 नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ 2022-10-12
10 नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ 2022-10-12
11 नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन-२०४७ 2022-10-12
12 नेपाल-फार्मेसी-परिषद्-ऐन-२०५७ 2022-10-12
13 नेपाल-नर्सिङ्ग-परिषद्-ऐन-२०५२ 2022-10-12
14 नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० 2022-10-12
15 वातावरण संरक्षण ऐन- २०७७ 2022-10-11
16 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा एन, २०७८ 2022-10-05
17 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ 2022-04-24
18 कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८ 2021-12-05
19 राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ 2021-12-05
20 प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४ 2021-12-05
21 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन 2021-12-05
22 प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमति गर्ने ऐन २०७५ 2021-12-05
23 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ 2021-12-05
24 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ 2021-12-05
25 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४ 2021-12-05
26 चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ 2021-12-05
27 विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६ 2021-12-05
28 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन - २०७६ 2021-12-05
29 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ 2021-12-05