Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशन,आ.२०७७।७८ 2020-08-24
2 Initial Profile 2020-02-10
3 स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ 2020-02-10
4 स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ 2020-01-21
5 स्वास्थ्य कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ 2020-01-21
6 स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ 2020-01-21
7 स्थानिय तह MOHP 2020-01-21
8 प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ 2020-01-21
9 प्रदेश तह MOHP 2020-01-21
10 जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाण्डौंबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ 2020-01-21
11 अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ 2020-01-21
12 अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ 2020-01-21
13 अञ्चल जिल्ला आयूर्वेद औषधालय केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कर्यान्वयन पुस्तिका 2020-01-21
14 अञ्चल जिल्ला आयूर्वेद औषधालय केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कर्यान्वयन पुस्तिका 2020-01-21