Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 करार सेवाको म्याद थपको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धमा सूचना 2023-03-19
2 पोषण-सन्दर्भ सामग्री पठाईएको बारेमा। 2023-01-12
3 कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री सम्बन्धमा_विषादी न्यूनीकरण _पेशागत स्वास्थ्य 2022-12-27
4 कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री सम्बन्धमा - बाल बिबाह अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम 2022-12-27
5 संघीय विशेष अनुदानको बार्षीक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ. व. २०७९-८० बारेमा 2022-12-14
6 कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन्दर्भ सामग्री पठाईएको बारेमा । 2022-12-06
7 सूचना व्यबस्थापन तथा गुनासो सम्बोधन सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने बारेमा 2022-10-14