Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 विषयगत मन्त्रालय_निकाय_अन्तर्गत_कार्यक्रम_विवरण-२०८०_८१ 2023-06-18
2 बागमती प्रदेश सरकार_बजेट_वक्तव्य_२०८०_८१ 2022-06-26
3 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजटे वक्तव्य 2022-06-26
4 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य 2021-12-05