Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

10
Mar 2024
विधालय नर्सको दरखास्त सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati

Featured!

05
Oct 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
04
Oct 2023
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धमा।
Published By: MOH Bagamati
24
Sept 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
17
Sept 2023
वैकल्पिक उम्मेदबालाई सेवा करारको नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
17
Sept 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।
Published By: MOH Bagamati
08
Sept 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना- कन्सलटेण्ट
Published By: MOH Bagamati
30
Aug 2023
अन्तरवार्ता कार्यक्रम तालिका सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
30
Aug 2023
स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
19
Aug 2023
कार्यक्रम अधिकृत पदको समुह तथा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
12
Aug 2023
अस्थाई स्वीकृत दरबन्दी बिज्ञापन २०८०_८१
Published By: MOH Bagamati
07
July 2023
वैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
03
July 2023
एक विधालय एक नर्स (स्टाफ नर्स) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
05
May 2023
वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धमा
Published By: MOH Bagamati
30
April 2023
करार सेवा नियुक्ति र सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारे सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
30
April 2023
विधालय नर्सको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
12
April 2023
थप माग संख्या कायम गरि इछुक वैकल्पिक उम्मेदवार बाट विद्यालय नर्सको लागि निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
10
April 2023
विधालय नर्स कार्यक्रमको सूचना संसोधन र नयाँ विधालयमा विधालय नर्सको थप दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।
Published By: MOH Bagamati
04
April 2023
विधालय नर्स सेवा करारमा लिन दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
27
Mar 2023
सूचना-एक विधालय एक नर्स अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
21
Mar 2023
विभिन्न पदका वैकल्पिक उम्मेदबार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
Published By: MOH Bagamati
09
Feb 2023
स्वीपर पदको पदस्थापना सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati