बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 कोभिड-१९ का भिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कममचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन -२०७७ 2021-12-29
2 कोरोना महामारी रोकथाम स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६ 2021-12-29
3 Flow Diagram for testing returnees for COVID-19 (RDT or PCR) 2021-12-29
4 COVID-19 Clinical Management Guideline 2021-12-29
5 Interim Guideline for the establishment and Operationalization of molecular Laboratory for COVID-19 testing in Nepal 2021-12-26
6 Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting 2021-12-26
7 कोभिड-१९ रोग को महामारीका समयमा आयात बिन्दुमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि 2021-12-26
8 कोभिड - १९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिद तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६ 2021-12-26
9 CLINICAL GUIDANCE FOR CARE OF PATIENTS WITH COVID-19 IN HEALTHCARE SETTINGS 2021-12-26
10 Guidelines for use of PPE -COVID-19 2021-12-26
11 COVID-19 Patient Transfer Team (PTT) Guidelines 2021-12-26