बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

04
April 2023
प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
05
Dec 2021
कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट Omicron को सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बाट जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्ति !!
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश