बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

10
Mar 2024
विधालय नर्सको दरखास्त सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

05
Oct 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
04
Oct 2023
बैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धमा।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
24
Sept 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
17
Sept 2023
वैकल्पिक उम्मेदबालाई सेवा करारको नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
17
Sept 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
08
Sept 2023
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना- कन्सलटेण्ट
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
30
Aug 2023
अन्तरवार्ता कार्यक्रम तालिका सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
30
Aug 2023
स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
19
Aug 2023
कार्यक्रम अधिकृत पदको समुह तथा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
12
Aug 2023
अस्थाई स्वीकृत दरबन्दी बिज्ञापन २०८०_८१
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
07
July 2023
वैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
03
July 2023
एक विधालय एक नर्स (स्टाफ नर्स) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
05
May 2023
वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धमा
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
30
April 2023
करार सेवा नियुक्ति र सम्झौताको लागि उपस्थित हुने बारे सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
30
April 2023
विधालय नर्सको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
12
April 2023
थप माग संख्या कायम गरि इछुक वैकल्पिक उम्मेदवार बाट विद्यालय नर्सको लागि निबेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
10
April 2023
विधालय नर्स कार्यक्रमको सूचना संसोधन र नयाँ विधालयमा विधालय नर्सको थप दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
04
April 2023
विधालय नर्स सेवा करारमा लिन दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
27
Mar 2023
सूचना-एक विधालय एक नर्स अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
21
Mar 2023
विभिन्न पदका वैकल्पिक उम्मेदबार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
09
Feb 2023
स्वीपर पदको पदस्थापना सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश