बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 विशेष अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८०_८१ 2024-02-02
2 खुल्ला योग तथा व्यायामशालाको लागि सामाग्रीहरुको स्पेसिफिकेसन 2024-02-01
3 विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 2023-12-28
4 किशोर किशोरी मैत्री सूचना कक्ष सञ्चालन नमुना कार्यविधि २०७७ 2023-12-28
5 बृहत पोषण विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको लागि आधारभुत क्षमता अभिवृद्धि पुस्तिका-२०७५ 2023-12-28
6 स्वास्थ्य आमा समुहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुसरणका लागि साना अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2023-03-03
7 संघिय विशेष अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन_आ.व.२०७९.८० 2023-02-07