बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेश स्वास्थ्य नितिको मस्यौदा छलफल कार्यक्रम ।