बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम ( परिक्षण, निदान, परामर्श र उपचार ) व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठक। मिति:२०८०/१०/२५