बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

प्रादेशिक अस्पताल रामेछापमा आई.सि.यु (ICU) माइक्रोबायोलोजि सेवा (Culture Service) शुभारम्भ एवम् सभा-हल उद्घाटन समारोह ।