बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रीको छड्के, काउन्टरमा नबस्ने कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्न निर्देशन ।