बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेशमा डेगुं रोगको बिद्यमान अवस्था, डेगुं रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी पूर्व तयारी सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।