बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेशका माननीय स्वास्थ्यमन्त्री श्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूबाट हेटौँडा अस्पतालमा SBA तालिम केन्द्रको उद्घाटन गर्नुहुँदै ।