बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यबस्थापन केन्द्रको आयोजनामा प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई शववाहन हस्तान्तरण कार्यक्रम