बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

आ.व. २०८०/८१ को तेश्रो त्रैमासिक सम्मको समिक्षा तथा आगामी आ.व. को योजना तर्जुमा गोष्ठी ।