Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुली
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ/आठौ स्वास्थ्य हे.इ.   रिक्त
खो.सु.अ. सातौ स्वास्थ्य हे.इ. राजन प्रसाद पोखरेल 1
खो.सु.नि. छैठौं स्वास्थ्य हे.इ. पुष्पराज पन्त 1
ज.स्वा.नि. छैठौं स्वास्थ्य हे.इ. जयस नेपाल  
पब्लिक हेल्थ नर्स पाँचौ स्वास्थ्य क.न.   रिक्त
ल्याब टेक्निसियन निरिक्षक छैठौं स्वास्थ्य मे.ल्या.टे. गंगाराम कार्की 1
सहायक/अधिकृत छैठौं आ.यो.त. तथ्याङ्क सुरेश कुमार खतिवडा 1
कोल्ड चेन असिस्टेन्ट छैठौं स्वास्थ्य हे.इ. मनिर आलम अन्सारी 1
सहायक/अधिकृत पाँचौ प्रशासन सा.प्र. सुर्य प्रसाद घिमिरे 1
१० सहायक/अधिकृत पाँचौ प्रशासन लेखा हर्क बहादुर चौहान 1
११ का.स. पाचौं प्रशासन सा.प्र. कुमार थापा 1
१२ का.स. पाचौं प्रशासन सा.प्र. झलक बहादुर खत्री 1
             
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 ह.स.चा. प्रथम इन्जिनियरिङ मे.ई. मेख बहादुर केसी  
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 ज.स्वा.अ. सातौ :jf:Yo   x]=O{= कृतिषा थिङ  
2 ज.स्वा.अ. सातौ :jf:Yo   x]=O{= सुस्मिता नेपाल  
3 प.हे.न. पाँचौ :jf:Yo   k=x]=g= अनिशा अधिकारी  
4 स.क.अ. चौथो प्रशासन विविध शंकर बहादुर माझी  
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10