Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, रामेछाप
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत आठौँ स्वास्थ्य   हे.ई  जितेन्द्र कुमार साह पदपुर्ति
हे.अ वा सो सरह (खो.सु.अ.) सातौ स्वास्थ्य  हे इ.  प्रेम कुमार श्रेष्ठ पदपुर्ति
हे.अ वा सो सरह (खो.सु.अ.) सातौँ  स्वास्थ्य  हे.ई कमल नारायण चौधरी  पदपुर्ति
पब्लिक हेल्थ नर्स ५/६/७ स्वास्थ्य  क.न.   रिक्त
सहायक/अधिकृत आयोत  तथ्याङ्क   रिक्त
सहायक/अधिकृत छैठौँ तह प्रशासन लेखा   रिक्त
सहायक/अधिकृत ६  प्रशासन सा.प्र. होम बहादुर थापा पदपुर्ति
ल्याब टेक्निसियन छैठौँ स्वास्थ्य  मे.ल्या.  बिश्वास न्यौपाने पदपुर्ति
कोल्ड चेन निरिक्षक छैठौँ  स्वास्थ्य   हे.ई दिपेन्द्र नारायण श्रेष्ठ पदपुर्ति
१० का.स. पाचौँ प्रशासन सा.प्र. बिर बहादुर मगर पदपुर्ति
११ का.स. पाचौँ प्रशासन सा.प्र.  होम बहादुर आले पदपुर्ति
             
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 पब्लिक हेल्थ नर्स पाचौँ स्वास्थ्य नर्सिङ  मेलुङ तामाङ   
2 हलुका सवारी चालक श्रेणी बिहिन इन्जि मे.ई.  प्रकाश श्रेष्ठ  
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः        
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ स्वास्थ्य हे.ई प्रतिभा सुवेदी  
2 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ स्वास्थ्य हे.ई सुस्मिता थपलिया  
3 सहायक कम्प्युरटर अपरेटर  चौथौ बिविध   सुमन मोक्तान  
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः            
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत  सातौँ स्वास्थ्य  हे.ई अनु बिसंखे  
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः            
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10