Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
                 
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
कैफियत
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ स्वास्थ्य हे.इ. दुर्गा बजगाई    पुर्ती   
हे.अ वा सो सरह स्वास्थ्य हे.इ. राजाराम कार्की   पुर्ती   
हे.अ वा सो सरह स्वास्थ्य हे.इ. रेवती थापा    पुर्ती   
पब्लिक हेल्थ नर्स स्वास्थ्य क.न.  पार्वती विष्ट   पुर्ती   
ल्याब टेक्निसियन  स्वास्थ्य मे.ल्या.टे. तिब्रता शर्मा    पुर्ती   
सहायक/अधिकृत आयोत  तथ्याङ्क रामरोशन प्रसाद यादव   पुर्ती   
सहायक/अधिकृत प्रशासन लेखा माधव राज ढकाल    पुर्ती   
कोल्ड चेन असिस्टेन्ट स्वास्थ्य हे.इ. शिवराम बस्नेत   पुर्ती   
सहायक/अधिकृत 6 प्रशासन सा. प्र. तिलकराम बोहरा   पुर्ती   
                 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
 
1 कार्यालय सहयोगी श्रेणि विहिन प्रशासन सा. प्र. पुण्य प्रसाद आचार्य    
2 कार्यालय सहयोगी श्रेणि विहिन प्रशासन सा. प्र. लोक बहादुर तामाङ    
3 हलुका सवारी चालक  श्रेणि विहिन इन्जि मे.ई. उमेश नेपाल    
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
                 
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
 
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत  स्वास्थ्य  हे.ई कविता पाठक     
2 जनस्वास्थ्य अधिकृत  स्वास्थ्य  हे.ई समी भण्डारी     
3 सहायक कम्प्युटर अपरेटर विविध विविध  तिलक वि.क.    
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
                 
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर      
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत  स्वास्थ्य  हे.ई श्रद्धा नेपाल     
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति  
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति  
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10