Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ आठो स्वास्थ्य हे ई   रिक्त
हे.अ वा सो सरह ५/६/७ स्वास्थ्य हे ई पवन भाट पद पूर्ति
हे.अ वा सो सरह ५/६/७ स्वास्थ्य हे ई पुरुषोतम अर्याल पद पूर्ति
पब्लिक हेल्थ नर्स सातौ स्वास्थ्य क‍ न   रिक्त
ल्याब टेक्निसियन निरिक्षक छैठौ स्वास्थ्य मेल्याटे योगिता खनाल पद पूर्ति
सहायक/अधिकृत ५/६ आयोत तथ्याङ्क   रिक्त
कोल्ड चेन असिस्टेन्ट छैठौ स्वास्थ्य हे ई सानुकाजी थापा  पद पूर्ति
सहायक/अधिकृत छैठौ प्रशासन सा प्र   रिक्त
सहायक/अधिकृत ५/६ प्रशासन लेखा इश्वर बहादुर बोहरा पद पूर्ति
१० का.स. श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्र धन बहादुर अधिकारी पद पूर्ति
११ का.स. श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्र राजन खड्का पद पूर्ति
१२ ह.स.चा. श्रेणीविहिन मेे इ मोहन प्रसाद चौलागाइ पद पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1 क्ष कु अधिकृत  सातौ स्वास्थ्य  हे इ उत्तमराज खनाल  
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ स्वास्थ्य हे इ दिपिका बुढाथोकी २०८०।०४।०१
2 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ स्वास्थ्य हे इ कुल प्रसाद खनाल २०८०।०४।०१
3 कम्प्युटर सहायक चौथो विविध सा प्र स्वस्थानी थापा  २०८०।०४।०१
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ स्वास्थ्य हे इ सुजिना तामाङ २०८०।०६।२१
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10