Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय,रसुवा
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ स्वास्थ्य हे.इ. भिम सागर गुरागाई  रिक्त
ब/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत  सातौँ स्वास्थ्य हेे.ए.    
हे.अ वा सो सरह (क्ष.सु.कु.नि.) छैटौँ स्वास्थ्य हे.इ.   रिक्त
पब्लिक हेल्थ नर्स छैटौँ स्वास्थ्य प.हे. न. रुकु क्षेत्री पूर्ति
ल्याब टेक्निसियन  पाँचौ स्वास्थ्य मे.ल्या.टे. उषा काफ्ले पूर्ति
सहायक/अधिकृत छैटौँ आयोत तथ्यांक   रिक्त
कोल्ड चेन असिस्टेन्ट स्वास्थ्य हे.इ. राम सागर यादब पूर्ति
सहायक पाँचौ प्रशासन लेखा   रिक्त
सहायक पाँचौ प्रशासन सा प्रशासन   रिक्त
१० का.स. श्रेणी विहिन  (पाँचौ स्तर) प्रशासन सा प्रशासन अर्जुन प्र. सुवेदी पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पद नाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 का.स. श्रेणी विहिन   प्रशासन सा प्रशासन इश्वरी पौडेल  
2 ह.स.चा. श्रेणी विहिन   मेे.ई. दिलिप आचार्य  
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः        
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 ज.स्वा.अ सातौँ स्वास्थ्य हे.इ. सुदर्शन नेपाल  
2 ज.स्वा.अ सातौँ स्वास्थ्य हे.इ. रचना भण्डारी  
3 स.क.अ चौँथो प्रशासन विभिध सरस्वती न्यौपाने  
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः            
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 ज.स्वा.अ सातौँ स्वास्थ्य हे.इ. निलम सुवाल  
             
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः            
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10