Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रसुवा
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा.रोजीना ताम्राकार   पूर्ति
कविराज निरीक्षक छैठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद माधवी नेपाल   पूर्ति
बैद्य निरीक्षक छैठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद नारायण प्रसाद वस्ती   पूर्ति
  बैद्य निरीक्षक छैठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद राम कृष्ण पौडेल   पूर्ति
सह लेखापाल चौथो लेखा प्रसासन बिकास ढकाल   पूर्ति
कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रसासन प्रसासन ज्ञानेन्द्र लाल चित्रकार   पूर्ति
कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रसासन प्रसासन रेशम कुमाल   पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. सुभेक्ष्या लामिछाने    
2 फार्मेसी असिसतान्त पाँचौ स्वास्थ्य फार्मेसी आकृति बगाले    
3 अकुपन्चर असिसतान्त पाँचौ स्वास्थ्य अकुपन्चर चन्द्रिका कुमारी शाही    
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 अभ्यंगकर्ता श्रेणीबिहिन     सुशिला लामिछाने पुर्वकर्म/पंचकर्म सेवा  
  अभ्यंगकर्ता श्रेणीबिहिन     राजकुमार राइ पुर्वकर्म/पंचकर्म सेवा  
3 ल्याब ट्येकनिसियन पाँचौ स्वास्थ्य ल्याब अनिला गुरुवाचार्य पुर्वकर्म/पंचकर्म सेवा  
4 बैद्य निरीक्षक चौथौ स्वास्थ्य आयुर्वेद हेमन्त भण्डारी नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र  
5 बैद्य निरीक्षक चौथौ स्वास्थ्य आयुर्वेद उमा देबी न्यौपाने नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र  
6 बैद्य निरीक्षक चौथौ स्वास्थ्य आयुर्वेद रोशन बोहरा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र  
7 बैद्य निरीक्षक चौथौ स्वास्थ्य आयुर्वेद गोविन्द धामी नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र  
8              
9              
10