Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवन
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौं स्वास्थ्य आयुर्वेद  डा. कोपिला अधिकारी   पूर्ति 
2 बरिष्ठ कविराज निरिक्षक सातौ स्वास्थ्य आयुर्वेद  डा.देवेन्द्र कुमार यादव   पूर्ति 
3 बैद्य निरीक्षक  छैठो  स्वास्थ्य आयुर्वेद  हुम कुमारी ज्ञवाली   पूर्ति 
4 वरिष्ठ बैद्य पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद  रमा पौड्याल शर्मा   पूर्ति 
5 सहलेखापाल चौथो प्रशासन लेखा रबिना राजबंसी    रिक्त 
6 कार्यालय सहयोगी श्रेणिविहिन प्रशासन प्रशासन जीवनबाबु घिमिरे   पूर्ति 
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कार्यालय सहयोगी निम्न स्तर स्वास्थ्य प्रशासन लक्ष्मी सुबेदी    
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10