Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक १०  स्वास्थ्य एकिकृत चिकित्सा   रिक्त
जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८  स्वास्थ्य हे.ई. अनिता खनाल  
तथ्याङ्क अधिकृत ७/८  आयोत तथ्यांक   रिक्त
हे.अ वा सो सरह ७  स्वास्थ्य हे.ई. बिन्दा बराल सरुवा भैसकेको
हे.अ वा सो सरह 7 स्वास्थ्य हे.ई. राजाराम अधिकारि  
हे.अ वा सो सरह स्वास्थ्य हे.ई. दिपेन्द्र काजी श्रेष्ठ  
हे.अ वा सो सरह 6 स्वास्थ्य हे.ई. पदम राज कैनी  
पब्लिक हेल्थ नर्स 6 स्वा.से. क.न. हैकली थापा  
ल्याब टेक्निसियन निरिक्षक ६  स्वा.से. मे.ल्या.टे. सिता श्रेष्ठ  
१० सहायक/अधिकृत ६  प्रशासन सा.प्र. हरि प्रसाद अधिकारी  
११ सहायक/अधिकृत ६  प्रशासन लेखा तिलक राज पन्त  
१२ कोड चेन असिस्टेन्ट/ निरिक्षक 4 स्वा.से. हे.ई. अर्जुन कुमार खड्का  
१३ हलुका सवारी चालक श्रेणीबिहिन इन्जि. मे.ई. अनिल भारती करार सेवा
१४ कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रशासन सा.प्र. सुजन थापा करार सेवा
१५ कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रशासन सा.प्र. शेर बहादुर प्रधान करार सेवा
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 हलुका सवारी चालक श्रेणीबिहिन इन्जि. मे.ई. अनिल भारती  
2 कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रशासन सा.प्र. सुजन थापा  
3 कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रशासन सा.प्र. शेर बहादुर प्रधान  
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य हे.ई. आमुल प्रधान  
2 जनस्वास्थ्य अधिकृत 7 स्वास्थ्य हे.ई. सपना के.सी  
3 सहायक कम्प्युटर अपरेटर 4 विविध प्रशासन सुरेन्द्र मल्ल ठकुरी  
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत 7 स्वास्थ्य हे.ई सृजना अधिकारी  
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10