क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. सूचना संसोधन सम्बन्धमा । स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२३-०१-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२. सूचना ! सूचना ! सूचना ! स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२३-०१-२३ सूचना हेर्नुहोस्
३. विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२३-०१-१९ सूचना हेर्नुहोस्
४. विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२३-०१-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५. एक विधालय एक नर्स (स्टाफ नर्स) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२३-०१-१९ सूचना हेर्नुहोस्
६. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ४६/२०७९-८० (स्वीपर) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२३-०१-१८ सूचना हेर्नुहोस्
७. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ४३/२०७९-८० (सहायक कम्पुटर अपरेटर) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश सरकार २०२३-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
८. चौथो तहबाट पाचौ तहमा तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना। स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२३-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
९. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना। स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२३-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१०. तह वृद्धिको सूचना । स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२३-०१-०४ सूचना हेर्नुहोस्
११. विधालय नर्सको आवेदन स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-१२-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१२. बैकल्पिक उम्मेदबार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१३. वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना संशोधन। स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१४. महिला समुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस २०२२ को उपलक्ष्यमा माननीय स्वास्थ्य मन्त्रि निमा लामा ज्यू बाट शुभकामना सन्देश स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१५. वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धमा: स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको सूचना अनुसार विज्ञापन नम्बर ३४/२०७९-८०, ३६/२०७९-८०,४५/२०७९-८०,४९/२०७९-८० र ५०/२०७९-८० पदहरुको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धमा । स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१६. विद्यालय नर्स सेवा करारमा लिन दरखास्त अव्हान म्याद थप सम्बन्धि सूचना स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-१२-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१७. बिधालय नर्सको नियुक्ति लिन सम्पर्क गर्ने बारेमा । स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-१२-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१८. स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९/०५/०७ गतेको सूचना अनुसार विज्ञापन नं ४/०७९/८० (हेल्थ असिस्टेन्ट) र विज्ञापन नं ०६/०७९/८० (अ.न.मि) पदहरुको बैकल्पिक उम्मेदवारको नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१९. Case Story पठाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-११-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२०. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको सूचना अनुसार विज्ञापन नम्बर १८/२०७९-८०, २२/२०७९-८० र २३/२०७९-८० पदहरुको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धमा ।(सातौ र आठौ तह) स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२१. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको सूचना अनुसार विज्ञापन नम्बर ३/२०७९-८० देखि १७/२०७९-८० सम्मको वैकल्पिक उम्मेदबार सिफारिस सम्बन्धमा ।(नवौ तह) स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-१०-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२२. स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९/०५/०७ गतेको सूचना अनुसार विज्ञापन नं १/०७९/८० देखि ७/०७९/८० सम्मको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२३. सूचना व्यबस्थापन तथा गुनासो सम्बोधन सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-१०-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२४. स्वास्थ्य संस्थाले आशयपत्र लिने वा संचालन अनुमति लिने वा नवीकरण गर्ने बारेको सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-१०-१३ सूचना हेर्नुहोस्
२५. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ३३/२०७९-८०, ३५/२०७९-८०, ३७/२०७९-८० र ३८/२०७९-८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-३० सूचना हेर्नुहोस्
२६. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ४५/२०७९-८०, ४८/२०७९-८०, ४९/२०७९-८० र ५० /२०७९-८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२७. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ३४/२०७९-८०, ३६/२०७९-८०, ३९/२०७९-८०, ४१ /२०७९-८० र ४४/२०७९-८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२८. विद्यालय नर्स सेवा करारमा लिने म्याद थप सम्बन्धमा । स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२९. स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९/०५/०७ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम विभिन्न पदहरुको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३०. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ३१/२०७९-८०, ३२/२०७९-८०, ४०/२०७९-८०, ४२ /२०७९-८० र ४७/२०७९-८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
३१. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर २२/२०७९-८० र २३/२०७९-८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (जनस्वास्थ्य अधिकृत र नर्सिंग अधिकृत) स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
३२. बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७९।४।२७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार सहायक कम्प्युटर अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-१० सूचना हेर्नुहोस्
३३. वागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७९।४।२७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार हलुका सवारी चालक/एम्बुलेन्स चालकको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना स्वास्थ्य निर्देशनालय,बागमती प्रदेश २०२२-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३४. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर २०/२०७९-८० र २५/२०७९-८० को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (आयुर्वेद चिकित्सक र बायोमेडिकल इन्जिनियर) स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
३५. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर १८/२०७९-८०, १९/२०७९-८०, २१/२०७९-८० र २६/२०७९-८० देखि ३०/२०७९-८० सम्मको नियुक्ति पत्र वितरण सम्बन्धमा । स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
३६. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर १८/२०७९-८०, १९/२०७९-८०, २१/२०७९-८० र २६/२०७९-८० देखि ३०/२०७९-८० सम्मको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०९-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३७. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको सूचना अनुसार विज्ञापन नम्बर ३/२०७९-८० देखि १७/२०७९-८० सम्मको नियुक्त्ति पत्र वितरण सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
३८. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. ३१ /२०७९-०८० देखि ५० /२०७९-०८० सम्मका पदहरुको अन्‍तर्वार्ता कार्यक्रम तालिका (सहायक) स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-३० सूचना हेर्नुहोस्
३९. विद्यालय नर्स आवेदन फारम_२०७९ स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-३० सूचना हेर्नुहोस्
४०. चिकित्सक तथा स्वास्थ्य जनशक्ति करार सेवामा भर्ना गर्ने पुनः सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-३० सूचना हेर्नुहोस्
४१. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ३/२०७९-८० देखि १७/२०७९-८० सम्मको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४२. स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मिति २०७९ साउन २७ गतेको विज्ञापन अनुसार विज्ञापन नम्बर ३/२०७९-८० देखि १७/२०७९-८० सम्मको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४३. विद्यालय नर्स सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४४. इमेल आइडी संसोधन सम्बन्धमा स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२८ सूचना हेर्नुहोस्
४५. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार वि.न. ३१ /२०७९-०८० देखि ५० /२०७९-०८० सम्मको अन्तर्वाताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२८ सूचना हेर्नुहोस्
४६. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २२ /२०७९-०८० र २३ /२०७९-०८० का पदहरुको अन्‍तर्वार्ता कार्यक्रम तालिका स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२७ सूचना हेर्नुहोस्
४७. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार यस अघि प्रकाशित विभिन्न पदहरुको स्वीकृत नामावलीमा छुट हुन गएका आवेदकहरुको सुची स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२७ सूचना हेर्नुहोस्
४८. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २३/२०७९-०८० को अन्‍तर्वार्ताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४९. कार्यालय कोड संसोधन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५०. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २१ /२०७९-०८० र २५ /२०७९-०८० देखि ३० /२०७९-०८० सम्मका पदहरुको अन्‍तर्वार्ता कार्यक्रम तालिका स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५१. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २६/२०७९-०८० को अन्‍तर्वार्ताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५२. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २५/२०७९-०८० को अन्‍तर्वार्ताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५३. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २२/२०७९-०८० को अन्तर्वाताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५४. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २९ /२०७९-०८० को अन्तर्वाताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५५. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. ३० /२०७९-०८० को अन्तर्वाताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५६. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २८ /२०७९-०८० को अन्तर्वाताको लागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५७. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. १९ /२०७९-०८० को अन्तर्वाताकोलागी स्वीकृत अन्तिम नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५८. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. २७/२०७९-०८० अन्तर्वाताकोलागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५९. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. १८ /२०७९-०८० र २० /२०७९-०८० को अन्तर्वाताको समय तालिका स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६०. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. १८ /२०७९-०८० अन्तर्वाताकोलागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६१. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. १ /२०७९-०८० देखि १७ /२०७९-०८० र १९ /२०७९-०८० सम्मको अन्तर्वाताको समय तालिका स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६२. यस मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.न. १ /२०७९-०८० देखि २१ /२०७९-०८० सम्मको अन्तर्वाताकोलागी स्वीकृत नामावली स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
६३. मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/२७ करार सेवामा लिने विज्ञापनको अन्‍तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
६४. प्राविधिक जनशक्तिहरु खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा सेवा करारमा लिने बारे सूचना ! ministry of health २०२२-०८-२३ सूचना हेर्नुहोस्
६५. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायत जनशक्ति करार सेवामा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना ministry of health २०२२-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
६६. करार र नयाँ नियुक्त कर्मचारीको सम्पति विवरण सम्बन्धमा ministry of health २०२२-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६७. कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धमा ministry of health २०२२-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६८. प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, 2078 बमोजिम तह बृद्धि हुने स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश २०२२-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
६९. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सिफारिस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०६-२२ सूचना हेर्नुहोस्
७०. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्तिको लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७९-०२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
७१. नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना!! मन्त्रालयले मातहतका अस्पतालहरूमा रिक्त स्थायी दरबन्दीमा करार सेवामा भर्ना गर्न मिति २०७९/२/१० देखि २०७९/२/१४ गते सम्म लिइएको अन्तर्वार्तामा उपस्थित उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना | स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०६-०६ सूचना हेर्नुहोस्
७२. नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७९-०२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
७३. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा बिज्ञापन नं ९- ०७८/७९, १०-०७८/७९, ११-०७८/७९, १२-०७८/७९, १३-०७८/७९ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०७९-०२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
७४. तह वृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७९-०२-०५ सूचना हेर्नुहोस्
७५. अन्तरवार्ता कार्यक्रम संसोधन गरियको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | ministry of health २०२२-०५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
७६. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न स्वीकृत उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकासन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७९/०१/ २७ सूचना हेर्नुहोस्
७७. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न स्वीकृत उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकासन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७९ - ०१ -१९ सूचना हेर्नुहोस्
७८. तहवृद्धिको लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७९-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७९. करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने सूचनाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना। स्वास्थ मन्त्रालय २०७९-०१-०९ सूचना हेर्नुहोस्
८०. करार सेवामा भर्ना गर्न स्वीकृत उम्मेदवारहरुको नामावलीको प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धि सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७९-०१- ०६ सूचना हेर्नुहोस्
८१. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा बिज्ञापन नं १३ - ०७८/७९ को स्वीकृत दरखास्तको विवरण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०७८-१२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
८२. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको बि. न. २- २०७८/७९ नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०७८-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
८३. स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७८-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
८४. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको बि. न .७- २०७८/७९, ८- २०७८/७९, ३ - २०७८/७९,नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०४-०७ सूचना हेर्नुहोस्
८५. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा बिज्ञापन नं १२- ०७८/७९ को अन्तर्वार्ता मिति सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
८६. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा जनस्वास्थ्य निरीक्षक/ सर्भिलेन्स अफिसर हेल्थ असिस्टेन्टको स्वीकृत दरखास्त सम्वन्धि सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
८७. विद्यालय नर्सको वैकल्पिकबाट सफल उम्मेदवारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७८-१२-२० सूचना हेर्नुहोस्
८८. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको बि. १- २०७८/७९, ४- २०७८/७९, ५- २०७८/७९, ६- २०७८/७९,नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०७८-१२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
८९. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा बिज्ञापन नं ११- ०७८/७९ को स्वीकृत दरखास्तको विवरण सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
९०. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा बिज्ञापन नं ११- ०७८/७९ को अन्तर्वार्ता मिति सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
९१. स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा संक्षित सुचि प्रकाशित गरिएको बारे | स्वास्थ्य निर्देशनालय २०७८-१२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
९२. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०३-२८ सूचना हेर्नुहोस्
९३. करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०३-२८ सूचना हेर्नुहोस्
९४. Health Directorate Request for Expression of Interest Health Directorate २०२२-०३-२४ सूचना हेर्नुहोस्
९५. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०३-२४ सूचना हेर्नुहोस्
९६. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दोलखामा रहेको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९७. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा सेवा करारमा कर्मचारी लिने बारे सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९८. स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरद्वारा करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना !! स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर २०२२-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९९. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०३-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१००. मेडिकल अधिकृत र फार्मेसी अधिकृतको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संसोधन सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देस्नालय २०२२-०३-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१०१. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत बैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०३-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१०२. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार सेवा करारमा कर्मचारी लिनको लागि दरखास्त प्राप्त भएका दरखास्तको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०३-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१०३. स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशद्वारा सेवा करारमा कर्मचारी लिने बारे सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१०४. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय नर्स (करार) सिफारिस गरिएको सुचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१०५. स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिमको निकायहरुमा सरुवा वा पदस्थापना वा कामकाज गर्न खटाईएको व्यहोरा सम्बन्धित सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१०६. स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा सेवा करारमा कर्मचारी लिने बारे सूचना !! स्वास्थ्य निर्देशनालय २०२२-०२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१०७. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय नर्सको लिखित परीक्षामा उतीर्ण भइ अन्तर्वार्ताको लागि छनौट सम्बन्धि सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०१-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१०८. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय नर्सको लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु सम्बन्धि सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०१-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१०९. विद्यालय नर्स पदको आवेदन स्वीकृत नामावली (सच्याइएको सम्बन्धमा ) सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०१-१८ सूचना हेर्नुहोस्
११०. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय नर्सको लिखित परिक्षाको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०१-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१११. महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवद्धनका लागि साना आयोजनाहरु सामुदायिक कुटानी पिसानी मिलसुधारिएको/चुलोपानी ट्यांकी सहितको जुठेल्नाका लागि दिईने अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०१-१३ सूचना हेर्नुहोस्
११२. विद्यालय नर्सपदको आवेदन स्वीकृत नामावली प्रकाशनगरिएको सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०१-१० सूचना हेर्नुहोस्
११३. महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवद्धनका लागि साना आयोजनाहरु सामुदायिक कुटानी पिसानी मिलसुधारिएको/चुलोपानी ट्यांकी सहितको जुठेल्नाका लागि दिईने अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! स्वास्थ्य कार्यालय २०२१-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
११४. विद्यालय नर्स सेवा करारमा लिने म्याद थप सम्बन्धि सूचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२१-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
११५. विद्यालय नर्स सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२१-१२-०७ सूचना हेर्नुहोस्
११६. क्यान्सर रोग अनुदान सम्झौता गर्ने सुचना !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२१-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्