क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२३-०१-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२. विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२३-०१-१९ सूचना हेर्नुहोस्