क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. पोषण-सन्दर्भ सामग्री पठाईएको बारेमा। स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको चिट्ठीपत्र २०२३-०१-१२ डाउनलोड
2. कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री सम्बन्धमा_विषादी न्यूनीकरण _पेशागत स्वास्थ्य स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको चिट्ठीपत्र २०२२-१२-२७ डाउनलोड
3. कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री सम्बन्धमा - बाल बिबाह अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको चिट्ठीपत्र २०२२-१२-२७ डाउनलोड
4. संघीय विशेष अनुदानको बार्षीक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ. व. २०७९-८० बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको चिट्ठीपत्र २०२२-१२-१४ डाउनलोड
5. कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन्दर्भ सामग्री पठाईएको बारेमा । स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको चिट्ठीपत्र २०२२-१२-०६ डाउनलोड
6. सूचना व्यबस्थापन तथा गुनासो सम्बोधन सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको चिट्ठीपत्र २०२२-१०-१४ डाउनलोड