क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. कोभिड-१९ का भिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कममचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन -२०७७ COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
2. कोरोना महामारी रोकथाम स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६ COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
3. Flow Diagram for testing returnees for COVID-19 (RDT or PCR) COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
4. Interim Guideline for the establishment and Operationalization of molecular Laboratory for COVID-19 testing in Nepal COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
5. Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
6. कोभिड-१९ रोग को महामारीका समयमा आयात बिन्दुमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा विधि COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
7. कोभिड - १९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिद तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका २०७६ COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
8. CLINICAL GUIDANCE FOR CARE OF PATIENTS WITH COVID-19 IN HEALTHCARE SETTINGS COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
9. COVID-19 Clinical Management Guideline COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
10. Guidelines for use of PPE -COVID-19 COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड
11. COVID-19 Patient Transfer Team (PTT) Guidelines COVID-19 परिपत्र २०२१-१२-२९ डाउनलोड