क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि सन्दर्भ सामग्री मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम २०२३-०१-१७ डाउनलोड
2. स्वास्थ्य कार्यालयको लागि सन्दर्भ सामग्री मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम २०२३-०१-१७ डाउनलोड
3. अस्पतालहरूको लागि सन्दर्भ सामग्री मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम २०२३-०१-१७ डाउनलोड
4. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अस्पतालहरूको लागि आवश्यक सफ्टवेयरको लिंक मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम २०२३-०१-१६ डाउनलोड