क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. पोषण सम्बन्धी-वृद्धि अनुगमन र ओ.टि.सि सुदृढिकरण कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री २०२३-०१-१२ डाउनलोड
2. सरोकारवालाहरु संगको सहकार्यम पोषण प्रबर्धन तथा विषादी न्यूनीकरण कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री २०२२-१२-२७ डाउनलोड
3. उद्योग बाणिज्य संघ सँगको समन्वयमा पेशागत स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री २०२२-१२-२७ डाउनलोड
4. बाल बिबाह अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री २०२२-१२-२७ डाउनलोड
5. राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक (National Joint Annual Review Meeting 2078/79) कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री २०२२-१२-०६ डाउनलोड
6. सवारी दुर्घटना तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री २०२२-१२-०६ डाउनलोड
7. आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री २०२२-१२-०६ डाउनलोड