क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. तह वृद्धिको आवेदन फाराम । फारम २०२३-०१-०४ डाउनलोड
२. पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम फारम २०२२-१०-१३ डाउनलोड
३. स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि_आवेदन फारम फारम २०२२-१०-१३ डाउनलोड
४. सम्पति विवरण फाराम फारम २०२२-१०-१३ डाउनलोड
५. विद्यालय_नर्स_आवेदन_फारम_२०७९ फारम २०२२-०८-३१ डाउनलोड
६. स्वास्थ्य मन्त्रालय करार सेवा दरखास्त फारम ! फारम २०२२-०४-०७ डाउनलोड
७. सामुदायिक अस्पताल अनुदान कार्यक्रम विवरण फारम- अनुसूची-२ फारम २०२२-०४-०१ डाउनलोड
८. सामुदायिक अस्पताल अनुदान कार्यक्रम विवरण फारम - अनुसूची-१ फारम २०२२-०४-०१ डाउनलोड
९. स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा सेवा करारमा कर्मचारी लिने फारम फारम २०२२-०२-१३ डाउनलोड
१०. विद्यालय नर्स - प्रवेश पत्र फारम २०२१-१२-०९ डाउनलोड
११. विद्यालय नर्स आवेदन फारम ! फारम २०२१-१२-०८ डाउनलोड
१२. एकिकृत एम्बुलेन्स तथा पुर्व- अस्पताल / शववाहन सेवा संचालनका लागि पेश गर्ने आवश्यक कागजातहरु फारम २०२१-०७-१८ डाउनलोड
१३. जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, बागमती प्रदेशक सेवा करार दरखास्त फाराम ढाँचा फारम २०२१-०५-१० डाउनलोड
१४. Health Building Infrastructure Standard Design Drawings फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
१५. Categorization of Health Facilities as per Health Infrastructure Development Standards 2074 (B.S) फारम २०२१-०१-१७ डाउनलोड
१६. प्रयोगशाला स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति, नवीकरण वा अनुमतिका लागि आवेदन फारम फारम २०२०-०२-१८ डाउनलोड