क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि २०२२-१०-१३ डाउनलोड
2. कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि २०२२-१०-१३ डाउनलोड
3. विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२२-१०-१३ डाउनलोड
4. प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२२-१०-१३ डाउनलोड
5. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि २०२२-१०-१३ डाउनलोड
6. सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृति छनौट तथा छात्रवृति प्राप्त बिशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि-२०७२ कार्यविधि २०२२-०९-१९ डाउनलोड
7. छात्रवृति छनौट तथा छात्रवृति प्राप्त बिशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि-२०७२ कार्यविधि २०२२-०९-१८ डाउनलोड
8. रोभिंग अ. न. मी. कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि २०२२-०५-२६ डाउनलोड
9. प्रदेश रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२२-०३-२४ डाउनलोड
10. प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बिमा संयोजन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि २०२२-०३-१६ डाउनलोड
11. गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत सुधारविस्तार अनुदान कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२२-०३-१६ डाउनलोड
12. एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२१-१२-०६ डाउनलोड
13. स्वास्थ्य आमा समुहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुसरणका लागि साना अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२१-१२-०६ डाउनलोड
14. प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि २०२१-१२-०५ डाउनलोड
15. क्यान्सर रोग उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि २०२१-१२-०५ डाउनलोड
16. करारमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०२१-१२-०५ डाउनलोड
17. प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि २०२१-१२-०५ डाउनलोड
18. प्रदेश निजामति कर्मचारीको पदस्थापन सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ कार्यविधि २०२१-१२-०५ डाउनलोड
19. स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन कार्यविधि २०२१-११-२९ डाउनलोड
20. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७८-०७९ कार्यविधि २०२१-११-२९ डाउनलोड
21. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि २०२१-०७-०६ डाउनलोड