क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. संघीय विशेष अनुदानको बार्षीक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ. व. २०७९-८० निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-१२-२० डाउनलोड
2. समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन- स्थलगत अनुशिक्षण (कोचिङ्ग) निर्देशिका निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-१०-१४ डाउनलोड
3. नेपाल सरकारबाट छात्रवृति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका-२०७१ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-०९-१८ डाउनलोड
4. स्थानीय तहमा विनियोजित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०७९/०८० निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-०८-११ डाउनलोड
5. स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०७९/०८० निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-०८-११ डाउनलोड
6. प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-०२-१५ डाउनलोड
7. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-०२-१५ डाउनलोड
8. कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२२-०२-१५ डाउनलोड
9. स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरु चिठीहरु निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०६ डाउनलोड
10. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७८-०७९ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०६ डाउनलोड
11. विशेष अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७८/०७९ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०६ डाउनलोड
12. MOH-स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०६ डाउनलोड
13. स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०५ डाउनलोड
14. स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)निर्देशिका,२०७७ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०५ डाउनलोड
15. सरकरी खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड २०७८ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०५ डाउनलोड
16. बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-१२-०५ डाउनलोड
17. राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका , २०७८ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-०९-२३ डाउनलोड
18. सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-०९-०५ डाउनलोड
19. शववाहन सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका / मार्गदर्शन / मापदण्ड २०२१-०७-१५ डाउनलोड