क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश, २०७९ ऐन २०२३-०१-०९ डाउनलोड
2. स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ ऐन २०२३-०१-०९ डाउनलोड
3. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ ऐन २०२२-११-१६ डाउनलोड
4. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५ ऐन २०२२-१०-१४ डाउनलोड
5. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ ऐन २०२२-१०-१३ डाउनलोड
6. सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ ऐन २०२२-१०-१३ डाउनलोड
7. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन-२०६६ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
8. वातावरण संरक्षण ऐन- २०७७ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
9. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
10. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
11. नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
12. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन-२०४७ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
13. नेपाल-फार्मेसी-परिषद्-ऐन-२०५७ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
14. नेपाल-नर्सिङ्ग-परिषद्-ऐन-२०५२ ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
15. नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० ऐन २०२२-१०-१२ डाउनलोड
16. मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ऐन २०२२-०४-२४ डाउनलोड
17. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा एन, २०७८ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
18. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
19. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
20. प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
21. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
22. प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमति गर्ने ऐन २०७५ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
23. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
24. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
25. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
26. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३ ऐन २०२१-१२-०५ डाउनलोड
27. विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६ ऐन २०२१-०९-०५ डाउनलोड
28. मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन - २०७६ ऐन २०२०-०२-०९ डाउनलोड
29. प्रदेश-स्वास्थ्य-सेवा-ऐन २०७५ ऐन २०१९-१२-२९ डाउनलोड