क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशन,आ.२०७७।७८ अन्य २०२०-०८-२४ डाउनलोड
2. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदशन,आ.२०७७।७८ अन्य २०२०-०८-२४ डाउनलोड
3. Initial Profile अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
4. स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
5. स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
6. स्वास्थ्य कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
7. स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
8. स्थानिय तह MOHP अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
9. सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरीने स्वास्थ्यतर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
10. प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पु्स्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
11. प्रदेश तह MOHP अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
12. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाण्डौंबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
13. अस्पतालबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७६।७७ अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड
14. अञ्चल जिल्ला आयूर्वेद औषधालय केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको कर्यान्वयन पुस्तिका अन्य २०२०-०१-२१ डाउनलोड